Home

Zhi Hua Zhou Gender male Member for 11 weeks 1 day

Flower (Yi Zhi Hua)

Too low to display


National Key Laboratory for Novel Software Technology

Ling Chen, Gen Zou, Lei Zhang, Ronald P. de Vries, Xing Yan, Jun Zhang, Rui Liu, Chengshu Wang, Yinbo Qu, Zhihua Zhou* (2014) The distinctive regulatory roles of PrtT in the cell metabolism of Penicillium oxalicum. . 63:42-54.

Wei Wei, Ling Chen, Gen Zou, Qianfu Wang, Xing Yan, Jun Zhang, Chengshu Wang*, Zhihua Zhou* (2013) N-Glycosylation Affects the Proper Folding, Enzymatic Characteristics and Production of a Fungal β-Glucosidase. . 110 (12): 3075-3084.

Results for Zhi-Hua-Zhou | Book Depository

  • Xing Yan, Yun Fan, Wei Wei, Pingping Wang, Qunfang Liu, Yongjun Wei, Lei Zhang, Guoping Zhao*, Jianmin Yue*, Zhihua Zhou* (2014) Production of bioactive ginsenoside compound K in metabolically engineered yeast. Cell Res. 24(6): 770-773.

  • Books by Zhi-Hua Zhou (Author of Ensemble Methods)

    Qian Han, Ning Liu, Howard Robinson, Lin Cao, Changli Qian, Qianfu Wang, Lei Xie, Haizhen Ding, Qian Wang,Yongping Huang, Jianyong Li*, Zhihua Zhou* (2013) Biochemical characterization and crystal structure of a GH10 xylanase from termite gut bacteria reveal a novel structural feature and significance of its bacterial Ig-like domain. . 110 (12): 3093-3103.

    Ning Liu, Lei Zhang, Haokui Zhou, Meiling Zhang, Xing Yan, Qian Wang, Yanhua Long, Lei Xie, Shengyue Wang, Yongping Huang, Zhihua Zhou* (2013) Metagenomic insights into metabolic capacities of the gut microbiota in a fungus-cultivating termite. . 8(7):e69184.